Regulamin e’ konkursu

IV Międzynarodowa Konferencja
INNOWACJE TECHNOLOGICZNE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ARCHITEKTURZE I W BUDOWNICTWIE.

 

1.Temat konkursu dla studentów architektury:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZRÓWNOWAŻONEJ ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE
W PROJEKTACH STUDENTÓW ARCHITEKTURY.

 

2.Cel konkursu.

2.1. Celem konkursu jest promowanie nowoczesnych technologii w projektach studenckich oraz konfrontacja metod dydaktycznych w nauczaniu projektowania zrównoważonej architektury i urbanistyki.

2.2. Konkurs jest częścią programu Warsztatów towarzyszących IV Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu .

2.3. Prace biorące udział w konkursie będą przedmiotem dyskusji warsztatowych z udziałem studentów architektury oraz dydaktyków uczestniczących w Konferencji Naukowej.

2.4. Celem konkursu jest również, promowanie inteligentnych i efektywnych (minimalistycznych, diagramowych) form zapisu koncepcji projektowych.

 

3.Organizator konkursu:

3.1. INSTYTUT ARCHITEKTURY  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP  w Katowicach .

Koło Naukowe Studentów Architektury  „STUDIO ARCH”

Komisarz  Warsztatów i Konkursu:    Dr inż.arch. Henryk Zubel

Sekretarz  Konkursu:                         Dr inż.arch. Wiesław Olejko

Adres internetowy, na który należy przesyłać prace konkursowe:            biuro@ozekonferencja.pl

 

4.Uczestnicy konkursu.

4.1. W  konkursie mogą  uczestniczyć studenci  wszystkich lat studiów uczelni architektonicznych  z kraju i zagranicy.

4.2. Do udziału w konkursie organizator może zaprosić imiennie wybrane uczelnie  architektoniczne.

 

5.Wymagania formalne.

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres internetowy organizatora jednej planszy w zapisie elektronicznym zawierającej projekt spełniający oczekiwania określone w celach konkursu oraz w wymaganiach formalnych jak w pkt.5 .
 • Uczestnicy (studenci) szkół zaproszonych imiennie do udziału w warsztatach, przesyłają na konkurs prace  w zapisie elektronicznym jak w pkt.5.4  oraz dodatkowo przywożą  na  warsztaty plansze  wydrukowane i naklejone na sztywnym podkładzie.
 • W konkursie można przedstawić syntezę idei projektów semestralnych, dyplomowych inżynierskich lub magisterskich wykonanych w ostatnich 3 latach .
 • Plansza winna mieć wymiary 100x70cm (w układzie pionowym) w zapisie JPG i PDF
  w rozdzielczości  300 dpi.
 • W prawym górnym rogu planszy należy umieścić sześciocyfrowy numer identyfikacyjny (wysokość liter 1cm).
 • Do wiadomości sekretarza konkursu należy podać :

– nazwisko autora (lub autorów) pracy,

– rok i semestr studiów na których praca została wykonana,

– nazwisko dydaktyka (opiekuna lub promotora) pod kierunkiem, którego praca była wykonywana,

– nazwa przedmiotu w ramach którego powstał projekt,

– nazwa uczelni architektonicznej,

– oświadczenie, że uczestnik konkursu jest pełnoprawnym autorem pracy przesłanej na konkurs,

 • Odtajnienie i upublicznienie powyższych informacji może być dokonane jedynie po rozstrzygnięciu konkursu przez jury.
 • Plansza nie może zawierać żadnych znaków pozwalających zidentyfikować autora pracy lub uczelnię .
 • Uczestnik konkursu może przesłać na konkurs nie więcej jak 3 prace projektowe.

5.10 Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:
  • Innowacyjność zastosowania technologii w tworzeniu  konceptu  w projekcie zrównoważonej architektury  i urbanistyki.
  • Atrakcyjność wizualna planszy projektowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na ekonomikę użytych środków graficznych (minimalizm i oryginalność technik zapisu graficznego ).
  • Walory dydaktyczne planszy konkursowej.

 

7.Terminy  konkursu.

 • Prace należy przesłać elektronicznie na adres organizatora do dnia
  października 2016 r. do godz. 24.00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 10.2016r.

 

8.Nagrody:

8.1. Przyznane  zostaną  nagrody:            – I  nagroda  –             1000,00 zł

                                                                        – 2 wyróżnienia  –  po  500,00 zł

                                                                        – wyróżnienia honorowe

8.2.Wszystkie prace pokazane  zostaną na stronie internetowej Konferencji, a prace

nagrodzone i wyróżnione  opublikowane będą w  wydawnictwie pokonferencyjnym.

 

9.Jurorzy.

9.1. Prace oceniać będzie minimum pięcioosobowy  zespół  jurorów składający się  z nauczycieli akademickich oraz reprezentantów studentów architektury.

9.2. Przy ocenie prac zachowane zostaną zasady anonimowości.

 1. Pytania.

       Wszelkie pytania  związane z konkursem  można kierować na adres:

biuro@ozekonferencja.pl

Odpowiedzi na pytania zamieszczane będą  na stronie internetowej Konferencji na bieżąco.