IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 „INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
I ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ W ARCHITEKTURZE I W BUDOWNICTWIE”

 

Termin: 20-21 październik 2016

Miejsce Konferencji: PAŁACYK MYŚLIWSKI, ul. Łąkowa 33, Racibórz

Moderator : Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

20 października 2016 (czwartek):

9.00 – 10.00         Rejestracja uczestników

10.00 – 11.00      Otwarcie Konferencji     MIROSŁAW LENK, Prezydent Miasta Racibórz

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. EWA STACHURA,  JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

doc. Ing. JAROSLAV SOLAŘ, Ph.D., Head of Department of Building Construction, VSB

 

REFERAT WPROWADZAJĄCY DO KONFERENCJI – GRZEGORZ WIŚNIEWSKI, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

 

11.00 – 12.15      SESJA I

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDOWNICTWIE

 

11.00 – 11.15       dr inż. ROBERT ROSZAK, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Techniczny, PIOTR ZUCHNIARZ, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych
i Transportu

Numerical simulation of wind turbine using modern simulation tool

Analiza numeryczna siłowni wiatrowej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi symulacji

11.15 – 11.30       dr inż. MAGDALENA NAKIELSKA; dr inż. KRZYSZTOF PAWŁOWSKI

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska

Selected elements influencing the energy consumption of buildings

Wybrane elementy kształtujące energochłonność budynków

11.30 – 11.45      dr inż. arch. JOANNA BIEDROŃSKA

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury

                                Application of the pv installations in the process of renovating housing estates in Germany

Zastosowanie instalacji PV w procesie modernizacji osiedli w Niemczech

11.45 – 12.00      dr inż. PAWEŁ KRAUSE; dr inż. TOMASZ STEIDL

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa

Heat losses in external walls caused by balconies  and loggies

Balkony i loggie a straty ciepła przez ściany zewnętrzne

 

12.00 – 12.15      Dyskusja

12.15 – 12.45      Przerwa kawowa

 

 

12.45 – 14.15      SESJA II

NOWE SYSTEMY KONSTRUKCYJNE I INSTALACYJNE JAKO INSPIRACJA DLA WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY

12.45 – 13.00      Assist. Prof. dr MELIK ZIYA YAKUT

Süleyman Demirel University, Technology Faculty Mechatronic Engineering Isparta, Turcja

BIM based energy management model

Model zarządzania energią BIM (Building Information Modeling).

13.00 – 13.15      GIACOMO TIBALDI

Cultural Association Manifattura Urbana, Włochy

The Eco Module. A technological and constructive experimentation of a temporary pavilion

Moduł Eco – tymczasowy pawilon jako eksperyment technologiczno-konstrukcyjny

 

13.15 – 13.30      PH.D. Architect LUIS MIGUEL PINTO

CITAD Research Center from Lisbon and UBI University from Covilhâ, Portugalia

Improving an emotive experience in the street

Poprawa doświadczania niematerialnej wartości ulicy

13.30 – 13.45      dr inż. AGNIESZKA SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ

Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki budowli

Contemporary development of historical brick nogged

timber wall buildings insulation – cases study

Współczesne kształtowanie dociepleń budynków historycznych z muru pruskiego – studium przypadków

 

13.45 – 14.00      dr inż. arch. JAROSŁAW FIGASZEWSKI; dr inż. arch. WIESŁAW OLEJKO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Instytut Architektury

Influence of energy components on developing groups of downtown flat housing on the example of students’ projects

Wpływ komponentów energetycznych na kształtowanie zespołów zabudowy śródmiejskiej na przykładzie projektów studenckich

14.00 – 14.15      Dyskusja

14.15 – 15.15      Lunch

15.15 – 16.45      SESJA III

                               INNOWACJE TECHNICZNE I MATERIAŁOWE WE WSPÓŁCZESNYM BUDOWNICTWIE

 

15.15 – 15.30      doc. Ing. JAROSLAV SOLAŘ, Ph.D

VSB – Technical University of Ostrava

The surface condensation of water steam on building structures

Řešení problematiky povrchové kondenzace vodní páry

 

15.30 – 15.45      dr inż. MOHAMED AHMAD

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu, Wydział Politechniczny

Sustainable construction and recycling of waste of building materials

Budownictwo zrównoważone a recykling odpadowych materiałów budowlanych

15.45 – 16.00      Ing. PAVLINA MATECKOVA, Ph.D.; Ing. MARTINA SMIRAKOVA, Ph.D., Ing. DAVID LITVAN

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Czechy

Testing and design of asphalt belt sliding joints

Testováni a návrh kluzné spáry

16.00 – 16.15      dr inż. JAN RUBIN

Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa; Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Wrocław

Molds in residential HUMAN

Grzyby pleśniowe w środowisku mieszkalnym człowieka

16.15 – 16.30    Ing. MONIKA KUBZOVÁ, Ing. VÍT KŘIVÝ, Ing. VIKTOR URBAN

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Czechy

Weathering steel structures influenced by chloride deposition from winter treatment of roads

Konstrukce z patinující oceli ovlivněny depozicí chloridů ze zimní údržby vozovek

 

16.30 – 16.45      Dyskusja

21 października 2016 (piątek):

10.00 – 11.30      SESJA IV

STYMULATORY I BARIERY ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO TERENÓW ZURBANIZOWANYCH

10.00 – 10.15      prof. dr hab. inż. arch. JACEK WALENTY WŁODARCZYK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Raciborzu, Instytut Architektury

     Innovative utilitarianism as the main feature of the present architecture development

Innowacyjny utylitaryzm jako główna cecha rozwoju współczesnej architektury

 

10.15 – 10.30       Assist. Prof. Dr Arch.JOHN DEE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Raciborzu, Instytut Architektury

Sustainable development and practice

Rozwój zrównoważony a praktyka

10.30 – 10.45      ing. MARTIN FERKO, Ph.D.

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Czechy

Smart cities and Information Modelling

                               Smart Cities a informační modelování

10.45 – 11.00       dr inż. ADAM BUJARKIEWICZ, dr inż. JACEK SZTUBECKI, dr inż. MAŁGORZATA SZTUBECKA

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska

Analysis of urban areas solar potential on the example of Bydgoszcz

Analiza potencjału solarnego obszarów zurbanizowanych  na przykładzie miasta Bydgoszczy

 

11.00 – 11.15      Ing. arch. MARTIN NEDVĚD

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Czechy

Autonomus house In Kunčina

Autonomní dům v Kunčině

11.15 – 11.30      Dyskusja

11.30 – 12.00      Przerwa kawowa

12.00 – 13.30       SESJA IV

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRAKTYCE. POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W BUDOWNICTWIE

 

12.00 – 12.15      mgr inż. ALDO VARGAS TETMAJER, Związek Miast Polskich

Innowacyjność i zrównoważony rozwój w miastach europejskich – doświadczenie programu UIA i URBACT

12.15 – 12.30      mgr PATRYK SWOBODA, Planergia Sp. z o.o.

How to use EU funding schemes to develop projects in the sectors of renewable energy and energy-efficient buildings

Jak wdrażać własne pomysły rozwojowe w sektorze OZE i budownictwa energooszczędnego z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania

 

12.30 – 12.45      dr hab. inż. arch. MAŁGORZATA SOLSKA

Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

Water in the city as a carrier of innovative solutions ( including technology ), generating value of the ecological, social and cultural

Woda w przestrzeni miasta jako nośnik rozwiązań innowacyjnych (w tym technologicznych), generujący wartości ekologiczne, społeczne oraz kulturowe

12.45 – 13.00       prof. nadzw. dr hab.inż WŁODZIMIERZ WÓJCIK, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Krośnie; dr inż. TADEUSZ ŻABA, Politechnika Krakowska

Energy analysis as tool in decision making prosess

 

Analiza energii jako narzędzie w podejmowaniu decyzji 

 

13.00 – 13.15      dr inż. BOŻENA ORLIK-KOŻDOŃ; dr inż. TOMASZ STEIDL

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa

Thermal insulation of external walls brick from the inside – selected issues thermo moisture

Docieplanie ścian zewnętrznych ceglanych od wewnątrz – wybrane zagadnienia
cieplno-wilgotnościowe

 

13.15 – 13.30      Dyskusja

 

13.30 – 13.45      Zakończenie konferencji